Pages

Popular Posts

Monday, June 30, 2008

6 ขั้นตอนในการปลดหนี้บัตรเครดิต

ขั้นตอนที 1. วางแผนด้วยการจัดลำดับของหนี้บัตรเครดิต โดยการเขียน ลำดับของหนี้บัตรเครดิต อีกครั้งหนึ่ง แต่ให้เรียงจากอัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดไปยังต่ำที่สุด และ เริ่มต้นจากหนี้บัตรเครดิตที่มี อัตราดอกเบี้ยสูงที่สุดก่อน ชื่อของบัตรเครดิต จำนวนที่ยืม อัตราดอกเบี้ย .................................... ......................... ..................................... .................................... .......................... ....................................... ขั้นตอนที่ 2. ลดอัตราดอกเบี้ยด้วยการโทรศัพท์ไปต่อรองเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าอาจจะไม่สำเร็จเสมอไป แต่ถ้าประสบผลสำเร็จ ก็จะเป็นการลดภาระเราลงอีก สมมติว่าเราสามารถต่อรองได้แล้ว สิ่งที่จะต้องทำให้ได้ต่อมา คือ การตรงต่อเวลาในการชำระหนี้ในแต่ละเดือน หรือการมีวินัยอย่างเคร่งครัดนั้นเอง

Sunday, June 29, 2008

6 ขั้นตอนในการปลดหนี้บัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกประเภท ทุกชนิด จากทุกคนในครอบครัว หรือ ที่เราเรียกว่า การบริหารงบประมาณนั้นเอง เมื่อจัดทำรายรับรายจ่ายชัดเจนแล้ว ให้กลับ มาพิจารณาว่า รายจ่ายส่วนไหนที่สามารถลดลงได้ พยายามลดรายจ่ายให้ได้มากที่สุด สุดท้ายจะต้องบังคับหรือรักษาวินัยให้รายได้มากกว่ารายรับ โดยยึดมั่นและเชื่อมั่นในหลักการจ่ายให้ตนเองก่อน ขั้นตอนที่ 4 จะต้องเพิ่มรายได้หรือรายรับให้มากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้มากขึ้น หรือที่เราเรียกว่า จับปลาสองมือ แต่จะต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพ มิฉะนั้นท่านอาจจะเสียรายได้ทั้งสองทาง

Saturday, June 28, 2008

6 ขั้นตอนในการปลดหนี้บัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ 5 มีความมุ่งมั่นมั่นคงในหลักการ ไม่ท้อถอย ไม่ก่อหนี้เพิ่ม โดย เริ่มต้น จาก 1.แยกแยะ หนี้สิน ที่ปลอดภัย และไม่ปลอดภัยออกจากกัน หนี้สินที่ปลอดภัยได้แก่ ค่าผ่อนบ้าน ค่าผ่อนรถ เนื่องจากหนี้สินประเภทนี้ ถ้าเราไม่สามารถผ่อนชำระได้ ธนาคารอาจจะยึดไปขายทอดตลาด 2. วางแผนการผ่อนชำระให้สามารถยืดหยุ่นได้ โดยอาจเจรจากับเจ้าหนี้ ในเรื่องเวลาการผ่อนชำระ 3.วางแผน ลงทุนให้เกิดมูลค่าเพิ่ม อย่างเช่น ทำประกันภัย ทุพลภาพ อุบัติเหตุ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ 4. เก็บสำรองเงินฉุกเฉิน ขั้นตอนที่ 6 เมื่อไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้จริงๆ หรือ มีหนี้สินมากเกินความสามารถที่จะชำระคืน ปรึกษาผู้รู้ที่ เวปไซต์ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

วิธีปลดหนี้สินด้วย การหารายรับให้มากกว่ารายจ่าย

เป็นวิธีปลดหนี้สินได้ดีที่สุด แต่จะทำได้ยากที่สุด แต่จะต้องพยายามทำให้ได้ โดยวิธีคิด จะใช้หลักคิดของนักธุรกิจไทย เชื้อสายจีน ที่มีแนวความคิด ว่า เงินทอง ในประเทศไทย ล่องลอยอยู่ในอากาศ หรือตกหล่น อยู่ข้างถนน ขึ้นอยู่กับเราว่า จะมองเห็นหรือไม่ นอกจากนี้แล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศอุดมสมบูรณ์ที่สุด ใครมองเห็นช่องทางหาเงินได้มากกว่า คนนั้นจะรวยกว่า ถ้าเราสามารถหารายรับได้มากกว่ารายจ่ายเราก็จะสามารถ ปลดหนี้สินได้ นี้คือ วิธีคิดวิธีหนึ่งในวิธีการปลดหนี้สิน หาเงินให้มีรายรับมากกว่ารายจ่าย

Thursday, June 26, 2008

วิธีปลดหนี้

หวนคิดถึงบทกลอนที่ไพเราะและทรงคุณค่าอย่างมากเมื่อครั้งเป็นเด็ก ว่า มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ มีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน "มีน้อยใช้น้อย มีมากใช้เพียงพอดี ให้มีเหลือไว้บ้าง" ซึ่งน่าจะนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับนโยบายการสะสมเงินของตนเอง ครอบครัว และระดับประเทศได้ จาก http://www.thaimutualfund.com/AIMC/aimc_basicKnowledge.jsp นั้น คือ วิธีที่ปลดหนี้สิน หรือไม่ก่อหนี้สิน ที่ง่ายที่สุด แต่ใน ชีวิตประจำวันของเราในเหตุการณ์ ของโลกปัจจุบัน เป็นไปได้ยากมาก อันเนื่องมาจาก การขาดวินัย ขาดความอดทนที่จะต้องทำตามหลักการข้างต้น อย่างไรก็ตามเมื่อก่อหนี้นเกิดขึ้นแล้ว เราจะหาทางปลดหนี้สินให้ได้ ลำดับที่ 1 แยกแยะหนี้สินที่ดี ออกจาก หนี้ที่ไม่ดี หนี้สินที่ดี ได้แก่ เงินยืมเรียน หนี้สินที่เกิดจากการจำนอง เงินลงทุนที่ให้ผลตอบแทน ชื่อหนี้สิน จำนวนที่ยืม อัตราดอกเบี้ยต่อปี ดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายเมื่อครบปี ตัวอย่าง : หนี้ที่เกิดจากการจำนองบ้าน 84,200.00 7.25% 84,200 x 0.0725 = 6,104.50 ................................................................................................. ................................................................................................. รวม ............................................................................................. หนี้ไม่ดี อย่างเช่น หนี้บัตรเครดิต,หนี้ผ่อนรถ ชื่อ จำนวนที่ยืม อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยเมื่อครบปี ตัวอย่าง: Bank of America Visa 4,379.27 1 7.65% 4,379.27 x 0.1765 =772.94 ............................ ...................... .......................... ............................... ............................ ....................... ........................... ............................. รวม ........................ ....................... ............................ ............................ อ่านต่อ :วิธีปลดหนี้

Wednesday, June 25, 2008

วิธีปลดหนี้

ลำดับที่ 2 พิจารณาหนี้ที่ไม่ดีก่อน ทำการรวมยอดหนี้ทั้งหมด ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย ในรอบปี ถัดมาคำนวณรายได้ประจำปีหลังหักภาษีแล้ว สุดท้ายนำมาหาร้อยละอัตราส่วนของ หนี้ ไม่ดี ต่อรายได้ประจำปี ตัวอย่างเช่น หนี้สินทั้งหมด: 6,437 รายได้หลังหักภาษี :30,000 อัตราส่วนหนี้สินต่อรายได้หลังหักภาษี :6,437 / 30,000 = 21.4% จะหาว่า อัตราส่วนมากเกินไป หนี้สินที่เกิดนี้จะกดดันเรามาก จนไม่มีความสุข ในอุดมคติ ควรจะเป็น 0 เปอร์เซนต์ แต่ ไม่ควรมีมากกว่า 15% หรือ เป็นหนี้เท่าไรจึงจะเหมาะสม (The Rule of 20/10) 20 = จำนวนหนี้สินทั้งหมด(ไม่รวมสินเชื่อบ้าน)ไม่ควรเกิน 20% ของรายได้ต่อปี 10 = จำนวนเงินผ่อนชำระในแต่ละเดือน ไม่ควรเกิน 10% ของรายได้ต่อเดือน นอกจาก ภาระค่าใช้จ่ายในการผ่อนชำระแล้ว เรายังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จะตามมาจากการมีสินทรัพย์ด้วย ตัวอย่างเช่น ในกรณีผ่อนรถยนต์ ยังมีค่าน้ำมัน ค่าซ่อมบำรุง ค่าดูแลรักษาเกิดขึ้นด้วย หลักสำคัญที่สุดในการจัดการหนี้ คือ ต้องชำระหนี้เต็มจำนวนและตรงเวลา จาก http://edu.tsi-thailand.org/index.php?option=com_content&task=view&id=88&Itemid=61&limit=1&limitstart=1 อ่านต่อ : วิธีปลดหนี้

Tuesday, June 24, 2008

วิธีปลดหนี้

ลำดับที่ 3 . ตรวจสอบดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเมื่อครบปี ว่ามีมากเท่าไหร่ ? ดอกเบี้ยส่วนนี้ เราจำเป็น จะต้องออมเงินให้สามารถจ่ายดอกเบี้ยนี้ได้ พร้อมทั้งเก็บออมแยกส่วนไว้สำหรับตนเอง อ่านต่อ :วิธีปลดหนี้

Monday, June 23, 2008

วิธีปลดหนี้

ลำดับที่ 4. พิจารณาจากกระแสเงินสดที่เราใช้จ่ายในแต่ละเดือน การชำระหนี้ในแต่ละเดือนไม่ควรชำระในอัตราขั้นต่ำ เนื่องจากจะต้องใช้เวลานาน และ เสียดอกเบี้ยเป็นจำนวนมาก

Wednesday, June 11, 2008

การปลดหนี้สิน

หนี้สิน เป็นคำที่กล่าวขานกันโดยทั่วๆไป และถือว่าเป็นปัญหาหนึ่งของชีวิต คนยากจน แต่อย่างไรก็ตาม คำตอบในการปลด หนี้สิน นี้ ไม่ใช่ เรื่องง่ายนัก .

ในการขจัด หนี้สิน หรือที่มักเรียกว่า การปลดหนี้ การปลด หนี้สิน นั้น เริ่มต้น จะต้องหันกลับมาเริ่มต้น พิจารณากันใหม่ สิ่งที่จะพิจารณาอันดับแรก ในการปลด หนี้สิน คือ ความคิดพื้นฐาน เกี่ยวกับเงิน หรือที่ เรียกว่า แผนผังการเงิน ของเรา

ในระบบธรรมชาติของโลกมนุษย์เรา ที่อยู่ในสภาวะสมดุล จะประกอบด้วย สิ่งที่แตกต่างกัน หรือ ตรงกันข้ามกัน เพื่อให้ ความสมดุลอยู่ได้ อย่างเช่น มีมืดมีสว่าง มีร้อนมีเย็น มีเร็วมีช้า มีนอกมีใน ในการที่เราจะสามารถปลดหนี้ได้ เราจะต้อง มีคติประจำใจ คือ " จงอยู่ถูกที่ถูกเวลา และ เราจะต้องเหมาะสมกับเวลา และสถานที่เหล่านั้นด้วย"

ในความเป็นจริงก็คือ ลักษณะนิสัย วิธีคิด และ ความเชื่อของเรา จะเป็นสิ่งผลักดัน ที่จะให้เรามีความสำเร็จหรือไม่ ก็ล้มเหลว เมื่อ เกิดความล้มเหลวขึ้นมา สิ่งที่ตามมาก็คือ หนี้สิน

ในการปลด หนี้สิน เคล็ดลับข้อหนึ่ง คือ "การลงมือทำ " ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงทำสิ่งที่ต้องทำในตอนแรกให้ได้ก่อน และค่อยๆทำไปเรื่อยๆ ทีละขั้น แล้วขั้นที่เหลือจะตามมาเอง โปรดอย่ามองไกลเกินไป และอย่าหันหลังบ่อยเกินไปเช่นกัน สนใจในปัจจุบันและทำให้ดีที่สุด ถ้าทำได้อย่างนี้ การปลด หนี้สิน คงไม่ยากอย่างที่คิด

รายได้ของเราจะเติบโตเท่ากับ ระดับที่เราตั้งเอาไว้

ในบางครั้งเราจะได้ยินข่าวว่า คนมีเงินมากมายก่ายกองแต่แล้วก็ผลาญมันจนหมด เกิด หนี้สิน ล้นพ้นตัว สาเหตุ อันแท้จริงคือ อะไร? สาเหตุที่แท้จริง ก็คือ เมื่อเรามีเงินก้อนใหญ่ ในขณะที่สภาพจิตใจเรายังไม่พร้อม เงินจึงอยู่กับเราไม่ได้นาน และจะเสียมันไปในที่สุด สุดท้าย กลับไปติด หนี้สิน ต่อไป

เนื่องจากความสามารถภายในใจเรามี ไม่มากพอ ที่จะหาและรักษาเงินจำนวนมากๆเอาไว้ รวมถึงการรับมือ กับความกดดัน ที่เพิ่มตามจำนวนเงิน จึงทำให้เรา มีฐานะทางการเงินที่ย่ำแย่

หนี้สิน ล้นพ้นตัว

ดังนั้น เครื่องควบคุมระดับการเงิน หรือ แผนผังทางการเงิน ในใจของเรา จึงเป็น สิ่งจะต้องพิจารณา และกำหนดให้ ถูกต้อง เพื่อที่จะนำไปสู่เป้าหมาย การปลดหนี้ หรือ การปลด หนี้สิน

อ่านต่อ ขั้นที่ 1 วิธีปลดหนี้