Popular Posts

Sunday, July 27, 2014

ความรวยไม่ได้ติดตัวมาแต่กำเนิด

คาถา สวดมนต์กราบพระทุกวัน ก่อนออกจากบ้าน เพื่อให้เป็นศิริมงคล แก่ตน ตื่นแต่เช้า สวดมนต์ประจำวัน อานิสงสคือ สมาธิแน่วแน่ สติมั่นคงจิตใจบริสุทธิ์ ผุดผ่องสวดเป็นประจำ  จะประสบโชคลาภสวัสดี

สวดในวันอาทิตย์ ๖ จบ

ฉิมพะลี จะมะหานามัง สัพพะลาภัง
 ภะวิสสะติ เถรัสสานุภา เวนะ 
สะทาโหนติ ปิยังมะมะฯ 

กฏข้อที่ 1. มองหาช่องทาง ให้ออกก่อนที่จะลงทุน

ใช้ทุนน้อยที่สุด  ถูกกฏหมาย ไม่ผิด ศีลธรรม

สวดใน วันจันทร์ ๑๕ จบ

ยังยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมิเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยังมะมะฯ
กฏข้อที่ 2. ต้องลงมือทำ ด้วยความความมุ่งมั่น 

และ อดทนอดกลั้น
สวดในวันอังคาร ๘ จบ


ฉิมพะลี จะ มหาเถโร โสระโหปัจจะยาทิมหิ ไชยยะลาโภ มะหา ลาโภ สัพพะลาภาภะวันตุ สัพพะทาฯ

กฏข้อที่ 3. อย่าใช้ชีวิตเกินตัว  หรือ หลีกเลี่ยงการเอาเงิน

ในอนาคตมาใช้ โดยไม่จำเป็น 
สวดในวันพุธ ๑๗ จบ

ทัตติถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สะรัตติ นิรันตะรัง สัพพะ สุขาวะหาฯ

สวดในวันพฤหัสบดี  ๑๙ จบ

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา

สวดในวันศุกร์ ๒๑ จบ
                              
ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง กะโรเนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะ ลาภะวันตุ สัพพะทาฯ
สวดในวันเสาร์ ๑๐ จบ

ฉิมพะลี จะ มะหานามัง อินทราพรหมา จะปูชิตัง สัพพะ ลาภัง ประ สิทธิ เมเถรัสสานุภาเวนะ สะเท สุขี ปิยังมะมะฯเข้าสู่ หน้า เพจ