Sunday, July 27, 2014

ความรวยไม่ได้ติดตัวมาแต่กำเนิด

คาถา สวดมนต์กราบพระทุกวัน ก่อนออกจากบ้าน เพื่อให้เป็นศิริมงคล แก่ตน ตื่นแต่เช้า สวดมนต์ประจำวัน อานิสงสคือ สมาธิแน่วแน่ สติมั่นคงจิตใจบริสุทธิ์ ผุดผ่องสวดเป็นประจำ  จะประสบโชคลาภสวัสดี

สวดในวันอาทิตย์ ๖ จบ

ฉิมพะลี จะมะหานามัง สัพพะลาภัง
 ภะวิสสะติ เถรัสสานุภา เวนะ 
สะทาโหนติ ปิยังมะมะฯ 
สวดใน วันจันทร์ ๑๕ จบ

ยังยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมิเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยังมะมะฯ


สวดในวันอังคาร ๘ จบ


ฉิมพะลี จะ มหาเถโร โสระโหปัจจะยาทิมหิ ไชยยะลาโภ มะหา ลาโภ สัพพะลาภาภะวันตุ สัพพะทาฯ

สวดในวันพุธ ๑๗ จบ

ทัตติถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สะรัตติ นิรันตะรัง สัพพะ สุขาวะหาฯ

สวดในวันพฤหัสบดี  ๑๙ จบ

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา

สวดในวันศุกร์ ๒๑ จบ
                              
ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง กะโรเนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะ ลาภะวันตุ สัพพะทาฯ
สวดในวันเสาร์ ๑๐ จบ

ฉิมพะลี จะ มะหานามัง อินทราพรหมา จะปูชิตัง สัพพะ ลาภัง ประ สิทธิ เมเถรัสสานุภาเวนะ สะเท สุขี ปิยังมะมะฯเข้าสู่ หน้า เพจ