Pages

Popular Posts

Sunday, July 27, 2014

ความรวยไม่ได้ติดตัวมาแต่กำเนิด

คาถา สวดมนต์กราบพระทุกวัน ก่อนออกจากบ้าน เพื่อให้เป็นศิริมงคล แก่ตน ตื่นแต่เช้า สวดมนต์ประจำวัน อานิสงส์ คือ สมาธิแน่วแน่ สติมั่นคงจิตใจบริสุทธิ์ ผุดผ่องสวดเป็นประจำ  จะประสบโชคลาภสวัสดี

สวดในวันอาทิตย์ ๖ จบ

ฉิมพะลี จะมะหานามัง สัพพะลาภัง
 ภะวิสสะติ เถรัสสานุภา เวนะ 
สะทาโหนติ ปิยังมะมะฯ 


พระที่บูชา คือ พระพุทธรูป "ปางถวายเนตร"


พระคาถาบูชา ก่อนนอน ตั้งนโม 3 จบ และ กล่าวพระคาถาว่า 

"อะวิสุนุตสานุตติอะ"  สวด ๖ จบ


กฏข้อที่ 1. มองหาช่องทาง ให้ออกก่อนที่จะลงทุน

ใช้ทุนน้อยที่สุด  ถูกกฏหมาย ไม่ผิด ศีลธรรม


ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น สิ่งสำคัญที่สุดจักต้องลงมือทำในตอนแรกให้ได้ก่อน สวดใน วันจันทร์ ๑๕ จบ

ยังยัง ปุริโสวา อิตถีวา ทูเรหิวา สะมิเปหิวา เถรัสสานุภาเวนะ สะทา โหนติ ปิยังมะมะฯ


พระที่บูชา คือ พระพุทธรูป "ปางห้ามญาติ"

พระคาถาบูชา ก่อนนอน ตั้งนโม 3 จบ และ กล่าวพระคาถาว่า 

"อิระชาคะตะระสาอิ"  สวด ๑๕ จบกฏข้อที่ 2. ต้องลงมือทำ ด้วยความความมุ่งมั่น 

และ อดทนอดกลั้น


จงเป็นฝ่ายให้ ให้ และ ให้ มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

ผู้ให้ย่อมได้รับการตอบแทนเสมอ


สวดในวันอังคาร ๘ จบ


ฉิมพะลี จะ มหาเถโร โสระโหปัจจะยาทิมหิ ไชยยะลาโภ มะหา ลาโภ สัพพะลาภาภะวันตุ สัพพะทาฯ

กฏข้อที่ 3. อย่าใช้ชีวิตเกินตัว  หรือ หลีกเลี่ยงการเอาเงิน

ในอนาคตมาใช้ โดยไม่จำเป็น 


ผลลัพธ์ ของงาน ไม่ต้องคำนึงถึงพระที่บูชา คือ พระพุทธรูป "ปางไสยาสน์"

พระคาถาบูชา ก่อนนอน ตั้งนโม 3 จบ และ กล่าวพระคาถาว่า 

"ติหังจะโตโรถินังติ"  สวด ๘ จบ
สวดในวันพุธ ๑๗ จบ

ทัตติถะภะเวราชา ปิยาจะ คะระตุเม เย สะรัตติ นิรันตะรัง สัพพะ สุขาวะหาฯ


เจรจาไม่ได้ผล ต้องหยุดก่อน แล้วจึงเจรจาใหม่รอบหลัง

พระที่บูชา คือ พระพุทธรูป "ปางอุ้มบาตร"

พระคาถาบูชา ก่อนนอน ตั้งนโม 3 จบ และ กล่าวพระคาถาว่า 

"ปิสัมระโลปุสัตพุทปิ"  สวด ๑๗ จบ


สวดในวันพฤหัสบดี  ๑๙ จบ

ฉิมพะลี จะ มหาเถโร ยักขาเทวาภิปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ อะหัง วันทามิ สัพพะทา

สวดในวันศุกร์ ๒๑ จบ
                              
ฉิมพะลี จะ มหาเถโร เทวะตานะระปูชิโต โสระโห ปัจจะยาทิมหิ มะหาลาภัง กะโรเนตุ เม ลาเภนะ อุตตะโม โหติ สัพพะ ลาภะวันตุ สัพพะทาฯ
สวดในวันเสาร์ ๑๐ จบ

ฉิมพะลี จะ มะหานามัง อินทราพรหมา จะปูชิตัง สัพพะ ลาภัง ประ สิทธิ เมเถรัสสานุภาเวนะ สะเท สุขี ปิยังมะมะฯ