Pages

Popular Posts

Sunday, June 29, 2008

6 ขั้นตอนในการปลดหนี้บัตรเครดิต

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกประเภท ทุกชนิด จากทุกคนในครอบครัว หรือ ที่เราเรียกว่า การบริหารงบประมาณนั้นเอง เมื่อจัดทำรายรับรายจ่ายชัดเจนแล้ว ให้กลับ มาพิจารณาว่า รายจ่ายส่วนไหนที่สามารถลดลงได้ พยายามลดรายจ่ายให้ได้มากที่สุด สุดท้ายจะต้องบังคับหรือรักษาวินัยให้รายได้มากกว่ารายรับ โดยยึดมั่นและเชื่อมั่นในหลักการจ่ายให้ตนเองก่อน ขั้นตอนที่ 4 จะต้องเพิ่มรายได้หรือรายรับให้มากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการหารายได้ให้มากขึ้น หรือที่เราเรียกว่า จับปลาสองมือ แต่จะต้องทำให้เกิดประสิทธิภาพ มิฉะนั้นท่านอาจจะเสียรายได้ทั้งสองทาง