Pages

Popular Posts

Tuesday, March 18, 2008

การออมทอง (ต่อ)

เมื่อเริ่มต้นในการออมทอง สิ่งแรกก็คือ หาความรู้ในเรื่องทอง เบื้องต้นก่อน ตามที่ได้ แสดงไว้แล้ว หลังจากนั้น ได้ ไปซื้อ หนังสือ เล่นทองให้รวย ของ ภัชร วงศ์เวทิศ มาอ่าน ซึ่งใน หนังสือเล่มนี้ มีความรู้ ต่างๆ มากมาย