Pages

Popular Posts

Friday, May 30, 2008

การรวมหนี้ หรือ การรวมหนี้สิน

หมายถึง การรวมเอาหนี้สินหลายๆแห่งที่ผู้เป็นหนี้สินหรือ ลูกหนี้ เข้ามารวมกัน เพื่อที่จะสามารถ จ่ายอัตราดอกเบี้ยคงที่ได้ และจำนวนเงิน การผ่อนชำระ มีจำนวนต่ำ แต่ระยะเวลาเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะสามารถปลดหนี้สิน ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงได้ วิธีรวมหนี้ นี้ ภาษาอังกฤษ จะเรียกว่า debt consolidation วิธีรวมหนี้สิน นี้เป็นวิธีที่ถูก ที่ดีหรือไม่? จริงแล้วเป็นวิธี ที่เจ้าหนี้ ขยายเวลาให้ลูกหนี้ เพื่อไม่ให้เกิดหนี้เสีย มิฉะนั้นแล้ว ลูกหนี้ จะถูกฟ้องล้มละลาย หนี้ก็จะสูญเสียไป